Mycetophilidae

Acnemia Allodia Allodiopsis
Apolephthisa Azana
Brachypeza Brevicornu
Coelosia Cordyla
Dynatosoma Ectepresthoneura Epicypta
Exechia Exechiopsis Gnoriste
Megophthalmidia Monoclona
Mycomya Neoempheria
Notolopha Novakia Phronia
Platurocypta Polylepta Pseudexechia
Pseudobrachypeza Rondaniella Rymosia
Sceptonia Speolepta
Stigmatomeria Synapha Synplasta
Syntemna Tarnaria Tetragoneura
Trichonta Zygomyia