Anthophoridae

Ammobates Ammobatoides
Biastes
Epeolus Habropoda
Melecta Nomada Parammobatodes
Pasites Tetralonia Tetraloniella
Triepeolus
Phyllum Arthropoda
Clase Insecta
Superorden  
Orden Hymenoptera
Suborden Apocrita
Superfamilia Apoidea
Familia Anthophoridae

Referencias y recursos: