Tanypodinae

Anatopynia Apsectrotanypus
Conchapelopia Hayesomyia Krenpelopia
Larsia Macropelopia Monopelopia
Nilotanypus Paramerina Pentaneurella
Psectrotanypus Rheopelopia
Tanypus Telopelopia Thienemannimyia
Trissopelopia Xenopelopia Zavrelimyia