Fomitopsidaceae

Antrodia Auriporia Brunneoporus
Buglossoporus Climacocystis Dacryobolus
Daedalea Fomitopsis Ischnoderma
Neoanthrodia Niveoporofomes
Oligoporus Postia Pycnoporellus