Gelechiidae

Acompsia Altenia Anacampsis
Anarsia Apatetris Apodia
Aponoea Aproaerema Aristotelia
Aroga Athrips Brachmia
Bryotropha Carpatolechia Caryocolum
Caulastrocecis Chilopselaphus Chionodes
Chrysoesthia Coloptila Crossobela
Deltophora Ephysteris
Epidola Epiparsia Ergasiola
Eulamprotes Exoteleia Filatima
Gelechia Gladiovalva Gnorimoschema
Hedma Helcystogramma
Istrianis Iwaruna Klimeschiopsis
Megacraspedus Metzneria
Monochroa Neofaculta
Neofriseria Nothris Ochrodia
Ornativalva Palumbina Paranarsia
Parastenolechia Pectinophora Pexicopia
Phthorimaea Platyedra Prolita
Pseudosophronia Pseudotelphusa Psoricoptera
Pyncostola Recurvaria
Sattleria Schistophila Scrobipalpa
Scrobipalpula Sitotroga