Tineidae

Anomalotinea Ateliotum Cephimallota
Ceratobia Ceratuncus
Dryadaula Elatobia Eudarcia
Infurcitinea Ischnoscia Lichenotinea
Monopis Morophaga Myrmecozela
Nemapogon Neurothaumasia Niditinea
Novotinea Oinophila Opogona
Pachyarthra Phereoeca Proterospastis
Rhodobates Stenoptinea
Tenaga Tinea Tineola
Triaxomera Trichophaga